Hvordan søke støtte til allmennyttige formål

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Styret tildeler støtte til allmennyttige formål iht. vedtekten.

Stiftelsen kan støtte formål innen allmennyttige formål og erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål. Formålene må være i Norge.

Søknad om støtte kan bare skje etter fastsatte retningslinjer og må inneholde følgende informasjon:

Om søker

 • Navn/selskap/organisasjon
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside

Beskrivelse av prosjektet

 • Vedtekt – hvilken vedtekt hører søknaden inn under?
 • Presentasjon – Kortfattet presentasjon av prosjektet
 • Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket
 • Målgruppe – hvem blir berørt/nyter godt av tiltaket

Søknadsbeløp – budsjett – finansiering

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Eventuell dugnad – oppgi verdi
 • Andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra

Fremdriftsplan

 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Er tiltaket påbegynt?

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Olav Thon. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

Søknadsbehandling

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål: 31. mars og 30. september.

Tildelinger foretas i juni og desember samme år.

Søknad sendes på e-post til olavthonstiftelsen@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

Oppfølging

Stiftelsen bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på stiftelsens nettsider.

Stiftelsen støtter bl.a. ikke

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger.
 • Drift og ordinært vedlikehold.
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri.
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar.

2014 - 2021

Tildelinger av allmennyttige formål 2021

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge.

Read article "Tildelinger av allmennyttige formål 2021"