Vedtekter for Olav Thon Stiftelsen

§ 1
Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Olav Thon Stiftelsen.

Stiftelsens engelskspråklige navn er Olav Thon Foundation.

Stiftelsens hjemsted er Norge.

§ 2
Stiftelsens formål

Stiftelsen formål er:

  • Å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift.
  • Å utdele midler til allmennyttige formål.

Stiftelsen skal ikke drive egen ervervsmessig virksomhet.

§ 3
Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 15 000 000 000 – femtenmilliarder.

Grunnkapitalen er etablert ved gave fra Olav Thon, bestående av samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS. Verdi av gaven ut over grunnkapitalen er annen egenkapital.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret, og styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

§ 4
Stiftelsens styre

Styret skal bestå av 7 – syv – medlemmer. Det skal velges to rangerte varamedlemmer.

Styret velger og supplerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted.

Valg av styremedlemmer skjer ved at hvert styre­medlem gis anledning til å innstille inntil to kandidater.  Innstillingene skal behandles i styremøte før vedtak treffes i etterfølgende styremøte. Valg avholdes hvert år i løpet av andre kvartal. Innstilling og valg kan bare gjennomføres i styremøter der styret er fulltallig.

Ordinær valgperiode er tre år. Valgperiodene skal innrettes slik at tilnærmet samme antall styremedlemmer er på valg hvert år. Opphører vervet for et styremedlem før utløp av valgperioden, skal styret gjennomføre suppleringsvalg for den gjenstående tid av det utgående styremedlems valgperiode.

Et styremedlem skal fratre senest ved valget i det år vedkommende har vært styre­medlem i 12 år eller fyller 75 år. De øvrige styremedlemmene kan likevel enstemmig vedta en for­lengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Valg og gjenvalg av styremedlemmer krever at minst fire av styremedlemmene gir sin stemme til den samme kandidaten.  Uttredende, men ikke avsatte, styremedlemmer deltar om mulig ved valg av nye styremedlemmer. Ved gjenvalg har det styremedlem som innstilles ikke stemmerett.

Styret velger selv leder og nestleder med valgperiode 3 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan fungere som styreleder mer enn seks år. De øvrige styre­medlemmer kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretakelse av stiftelsens formål. Flertallet av styremedlemmene samt styrets leder skal være norske stats­borgere.

Personer som i kraft av tilknytning til en virksomhet som kan anses direkte eller indirekte å konkurrere med konsernet Olav Thon Gruppens virksomhet kan ikke være medlemmer av styret, med mindre de øvrige styremedlemmene enstemmig meddeler dispensasjon. Medlemmer av ledelsen for Olav Thon Gruppen kan være styremedlem i stiftelsen.

Styret kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller stiftelseslovens krav til å være styremedlem. Vedtak om dette krever enstemmighet blant de øvrige styremedlemmer.

Det tilligger Olav Thon så lenge han har rettslig handleevne å velge, gjenvelge og ­avsette styremedlemmer, styreleder og nestleder. Styre­medlemmer oppnevnt av ham skal kunne gjen­velges uavhengig av vedtektenes bestemmelser om maksimal samlet funksjonstid og aldersgrense.

§ 5
Styrets oppgaver, saksbehandling og vedtaksførhet

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal:

  • Utøve eierskapet til Olav Thon Gruppen AS i samsvar med vedtektene, herunder velge styret.
  • Forestå utdelinger til allmennyttige formål i samsvar med vedtektene.
  • Forvalte stiftelsens kapital i samsvar vedtektene.

Styret skal fastsette styreinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Styret kan ansette daglig leder og skal i så fall fastsette instruks for denne.

Styret skal utarbeide en årsrapport, som offentliggjøres i en av styret valgt form senest 29. juni hvert år.

Styret skal fastsette styrehonorarer, der størrelsen skal stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde og ansvar og samtidig være overensstemmende med den tradisjon som gjelder for godtgjørelse av tillitsverv i Olav Thon Gruppen.

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette.

Styret er vedtaksført når to tredjedeler av de stiftelsesoppnevnte medlemmene deltar i styrebehandlingen, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Dersom styremedlemmer har forfall, skal varamedlem innkalles i rangert rekkefølge.

Styrets bør tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene.

§ 6
Eierskapsutøvelse i Olav Thon Gruppen AS og underliggende virksomheter (konsernet)

Styret skal i sin eierskapsutøvelse tilse at konsernet videreutvikles i tråd med de verdier, holdninger og ideer Olav Thon har levd etter og lagt til grunn i sin forretnings­drift.

Stiftelsen skal opprettholde 100 % eierskap til aksjene i Olav Thon Gruppen AS.

Aksjene i Olav Thon Gruppen AS kan ikke pantsettes eller overdras for sikringsformål.

Olav Thon Gruppen AS skal ha hjem­sted i Norge.

Fast eiendom skal være konsernets største virksomhetsområde og en vesentlig del av denne virksomheten skal finne sted i Norge. Eierskapet til andre virksomhets­områder skal være langsiktig, men samtidig kunne utvikles på en naturlig måte. Konsernet må også kunne engasjeres i nye virksomhetsområder i tråd med samfunnets og konsernets utvikling.

Størst mulig vekst i reell egenkapital skal etterleves som målsetting i et langsiktig perspektiv. Vekst skal vektlegges, men skal samtidig være underordnet kravet om at konsernet til enhver tid har en ubetinget sterk finansiell stilling.

Olav Thon Gruppen AS skal til enhver tid i kraft av eierskap eller på annet grunnlag ha en bestemmende inn­flytelse over det vesentlige av den underliggende virksomhet.

Olav Thon Gruppen AS skal foreta utdelinger som er tilstrekkelige til å dekke finansiering av stiftelsens egen drift, inklusive en driftsreserve. Utdelinger til finansiering av stiftelsens støtte til allmennyttige for­mål skal være underordnet kravet om at konsernet til en hver tid skal ha en ubetinget sterk finansiell stilling.

Styret skal presentere utkast til styreinstruks for styret i Olav Thon Gruppen AS.

Flertallet av styremedlemmene i Olav Thon Gruppen AS skal velges blant styremedlemmene i stiftelsen. Som styreleder i Olav Thon Gruppen AS kan velges stiftelsens styreleder.

§ 7
Støtte til allmennyttige formål

a) Støtte kan ytes til å fremme forskning og tiltak med mål å bedre forebygging, diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettsykdommer og lidelser i kroppens bevegelsesapparat.

b) Støtte kan ytes til allmennyttig formål i Norge.

c) Støtte kan ytes i form av personlige priser for fremragende undervisning som finner sted ved norske læresteder.

d) Støtte kan ytes til erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

e) Støtte kan ytes til Olav Thons Legat, så lenge denne stiftelse har allmennyttige formål.

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål.

Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Et kalenderårs samlede utdelinger skal oppad være begrenset til NOK 100 000 000-hundremillioner, hvorav det kan utdeles inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til formål nevnt i pkt. a) og inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til øvrige formål nevnt i pkt. b)-­e).

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retnings-linjer gitt av Olav Thon. Styret står ellers fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

§ 8
Kapitalforvaltning

Stiftelsen kan akkumulere en likviditetsreserve til sikkerhet for stiftelsens drift. Kapitalen kan plasseres i gjeldsbrevlån til selskaper i konsernet Olav Thon Gruppen, bankinnskudd, andeler i verdipapirfond og børsnoterte rentebærende papirer.

Kapital­forvaltningen skal ivaretas i henhold til avtale med den enhet i konsernet Olav Thon Gruppen som forestår finansforvaltning.

Stiftelsen kan ikke oppta lån, pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser eller stille stiftelsens aktiva som sikkerhet. Stiftelsen kan om nødvendig ta opp kortsiktig, usikret driftskreditt.

Stiftelsens samlede egenkapital bør i realverdi ikke reduseres over tid.

§ 9
Representasjon

Stiftelsen tegnes av styrets leder i fellesskap med to styremedlemmer, eller styrets nestleder i fellesskap med to styremedlemmer.

§ 10
Revisjon

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.

For å sikre uavhengighet skal det skiftes revisjonspartner minst hvert 7. år og revisjonsforetak minst hvert 20. år.

§ 11
Vedteksendringer, oppløsning

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer. Slike vedtak krever enstemmighet blant de stiftelsesoppnevnte styremedlemmer. Styret er i slike saker bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen av saken.

Kan stiftelsen ikke oppfylle sitt formål, skal midlene ved oppløsning av stiftelsen til­falle formålet som som fremgår av vedtektenes §7a.

 

Vedtekter fastsatt på stiftelsesmøte 10. desember 2013, og sist endret 21. desember 2021.