Følgende priser kan utdeles

Informasjon om søknadsprosess av tildeling etter § 7 a og § 7 c vil bli annonsert når det foreligger vedtak fra styret inneværende år.

a) Støtte kan ytes til å fremme forskning og tiltak med mål å bedre forebygging, diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettsykdommer og lidelser i kroppens bevegelsesapparat.

b) Støtte kan ytes til allmennyttig formål i Norge.

c) Støtte kan ytes i form av personlige priser for fremragende undervisning som finner sted ved norske læresteder.

d) Støtte kan ytes til erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

e) Støtte kan ytes til Olav Thons Legat, så lenge denne stiftelse har allmennyttige formål.

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål.

Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.
Et kalenderårs samlede utdelinger skal oppad være begrenset til NOK 100 000 000-hundremillioner, hvorav det kan utdeles inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til formål nevnt i pkt. a) og inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til øvrige formål nevnt i pkt. b)-­e).

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retnings-linjer gitt av Olav Thon. Styret står ellers fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

2015 - 2022

Tidligere utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2022"