Følgende priser kan utdeles

Søknad om tildeling av fagpriser og forskningsstøtte etter § 7 kan bare skje i henhold til utlysning.

a) Støtte kan ytes til å fremme forskning og tiltak med mål å bedre forebygging, diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettsykdommer og lidelser i kroppens bevegelsesapparat.

b) Støtte kan ytes til allmennyttig formål i Norge.

c) Støtte kan ytes i form av personlige priser for fremragende undervisning som finner sted ved norske læresteder.

d) Støtte kan ytes til erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

e) Støtte kan ytes til Olav Thons Legat, så lenge denne stiftelse har allmennyttige formål.

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål.

Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.
Et kalenderårs samlede utdelinger skal oppad være begrenset til NOK 100 000 000-hundremillioner, hvorav det kan utdeles inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til formål nevnt i pkt. a) og inntil NOK 50 000 000 – femtimillioner – til øvrige formål nevnt i pkt. b)-­e).

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retnings-linjer gitt av Olav Thon. Styret står ellers fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

Utlysning i henhold til § 7 skjer hvert år omkring april måned.

2015 - 2020

Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2020"

Artikkel i Nature 2017

Olav Thon Stiftelsen

En gammel viking anerkjenner utmerket internasjonal vitenskap.

Read article "En gammel viking anerkjenner utmerket internasjonal vitenskap."

Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte, og faglig-vitenskapelig rådgiver

Read article "Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte, og faglig-vitenskapelig rådgiver"